Tag Archives: 402019NDCP

Doanh nghiệp Ngành Giấy với việc thực hiện ND 40/2019/ND-CP

ND 40/2019/ND-CP và Thông tư 25/TT-BTNMT

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (Nghị định 40/2019/NĐ-CP). Đồng thời, ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT, quy định […]