Tag Archives: PPPC

PPPC: Tồn kho của nhà sản xuất bột giấy thế

PPPC: Tồn kho của nhà sản xuất bột giấy thế giới giảm

SAN FRANCISCO, ngày 28 tháng 12 năm 2023 – Hàng tồn kho của các nhà sản xuất bột giấy trên toàn thế giới đã giảm một ngày cung cấp trong tháng 11/2023 và kết thúc tháng ở mức 40 ngày cung cấp, Hội đồng Sản phẩm Giấy và Bột giấy – The Pulp and Paper […]